Black Diamond Band

by: Oromalia

Oromalia 18K white gold with black diamonds. 


Collections: